Anima Musicæ Kamarazenekar

– the Soul of Music . . .

+36 70 774 2412

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

1. Adatkezelő megnevezése Adatkezelő megnevezése: Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület Adatkezelő nyilvántartási szám: 14229

Adatkezelő székhelye: 2241 Sülysáp, Széchenyi utca 6

Adatkezelő képviselője: Horváth László, elnök

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező

fogalommagyarázatoknak. Ezek alapján tehát:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy

közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó

következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó

személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat

további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,

DNS-minta, íriszkép) rögzítése;


adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé

tétele;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése

alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a

jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat,

melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési

alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így

különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról;2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);2000. évi C.

törvény – a számvitelről (Számv. tv.);2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint azinformációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes

kérdéseiről (Eker. tv.);2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);2008. évi

XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

(Grt.).

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van

lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az

adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

Az adatkezelés jogalapja főszabály szerint az érintett hozzájárulása, valamint bizonyos

adatkezelések (például: számlán szereplő személyes adatok) esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az

Adatkezelési Szabályzat az irányadó. Az Adatkezelő a Szabályzatot folyamatosan

hozzáférhetővé teszi honlapján.

Az Adatkezelési Szabályzat elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja

az Adatkezelési Szabályzat megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség

teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi

felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az

adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az

adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját,

valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaságnál adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az

adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai

kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat

kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási

nyilatkozatot tenni.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt

személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését

az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi

személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó

adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek

ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása,

elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen

hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az elnök látja el.

3. A szabályzat hatálya, közzététele és módosítása

Jelen adatkezelési szabályzat az Adatkezelő és az érintettek közötti jogviszonyt szabályozza

az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A Szabályzat hatálya kiterjed

azokra a személyekre, akik

- regisztrálnak az Adatkezelő weboldalán;

- személyesen járulnak hozzá az adatkezeléshez;

- az Adatkezelő közreműködőjénél adataik kezeléséhez meghatározott célból hozzájárulnak.

Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott személyek számára továbbíthat adatokat

(továbbiakban Adattovábbítás címzettjei). Az Adattovábbítás címzettjei kötelesek betartani a

Szabályzatot, annak hatálya rájuk kiterjed.

4. Kiskorúak védelme

A Társaság fontosnak tartja a kiskorúak védelmét. Az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16.

életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem

szükséges.

A Ptk. 2:12. §-a szerint:

(2) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül


a) tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja;

b) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb

jelentőségű szerződéseket;

c) rendelkezhet munkával szerzett jövedelmével, annak erejéig kötelezettséget vállalhat;

d) köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; és

e) ajándékozhat a szokásos mértékben.

A fentiek értelmében szülői hozzájárulás nélkül csak olyan érintettektől tudja a Társaság

elfogadni önállóan az adatvédelmi szabályzat elfogadását, akik 16. életévüket betöltötték és

nem cselekvőképtelenek.

Amennyiben Ön nem töltötte be 16. életévét, kérjük, a törvényes képviselő adatkezeléshez

hozzájáruló nyilatkozatát a regisztrációs szándék megküldésével együtt a revotka@gmail.com

e-mail címre továbbítani szíveskedjenek.

5. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését

a revotka@gmail.com e-mail címen.

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy

rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről,

hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és

címzettjéről.

A Társaság az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére annak

benyújtásától számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül

írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra,

amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az Infotv. 15. § (5)

bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1)-ében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból

utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2)-ében meghatározott tájékoztatással, írásban

kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az

azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2)


bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése

iránt.

5.2. Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de

legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és

döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás megalapozott, a Társaság az adatkezelést megszünteti, és az adatokat

zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti

mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és

akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a határidőt a

Társaság elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától

számított 30 napon belül belül az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz

fordulhat.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében

meghatározottak szerint jár el.

5.3. Zárolás

A Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt

személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a

személyes adat törlését kizárta.

5.4. Törlés

A Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat

hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést

törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben

meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság elrendelte.


A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll a Társaság rendelkezésére.

A Társaság a megtett intézkedéseiről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe

vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének

kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét

az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt,

amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

6. A Társaság honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

2241 Sülysáp, Széchenyi utca 6.

6.1. A honlap adatkezelése

A Társaság honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban

az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban

adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap:

a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak

adatai, a használt böngészőprogram neve.

Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott

gyakorlata alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, ezért a Társaság minden,

a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes

adatokat megillető védelemmel véd.

A Társaság ezért a honlapján jelen szabályzat közzétételével tájékoztatja a látogatókat az

adatgyűjtésről.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint

„az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az

érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.


adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a

megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év

adattárolás módja: elektronikus

6.2. Regisztráció

A Társaság honlapján lehetősége van a látogatónak a regisztrációra. A forma kitöltésével a

látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére

azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság adatvédelmi

szabályzatát, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja

véglegesíteni a regisztrációt.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés

kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, címe, neme, születési dátuma

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a Társaság megszűnéséig, vagy az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

6. 3. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság az érintett kérelmére hírlevelet küld a Társaság akcióiról, hírlevelet tehát kizárólag

azok kapnak, akik erre a szolgáltatásra regisztráltak a Társaság honlapján vagy személyesen

hozzájárultak a hírlevél küldéshez. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az

érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt

egy jelölőnégyzettel teheti meg.

A Társaság az érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy

saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk

megadott elérhetőségeken

A Társaság minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135735/2017

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe


adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, az Eker. tv. 13/A. §-a

és aGrt. 6. § (5) bekezdése

adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az

érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

adattárolás módja: elektronikus

7. A Társaság működése során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

2241 Sülysáp, Széchenyi utca 6.

7.1. Ügyfélnyilvántartás

A Társaság egyedi rendszerébe ügyfelek, partnerek adatai kerülnek rögzítésre.

adatkezelés célja: az ügyfelek, partnerek rendelési igényeinek teljesítéséhez szükséges

kapcsolattartás.

kezelt adatok köre: ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, vásárlási szokásai

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje: a Társaság megszűnéséig, vagy az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások

címzettjeit a jelen Szabályzat tartalmazza.

Ügyfélkezelés

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a Társaság az érintett

előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve

informális céllal e-maileket küldd az érintettnek. A Társaság biztosítja, hogy a marketing célú

e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. A Társaság az ilyen tárgyú

információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek felé.

Az ügyfélkezelést a Társaság az értékesített termékkel kapcsolatos jogok érvényesítésével,

elszámolással, valamint marketingcélok megvalósításaként határozza meg. A

vásárlókezelésnek része így különösen a hozzájárulás ahhoz, hogy az érintett megadott

személyes adatai felhasználhatóak legyenek erre a célra, így különösen az új termékekről, az

érintett által korábban vásárolt termékek körébe tartozó új szolgáltatásokról való értesítéshez

(kizárólag e-mailben).

Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját

szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban:


Katv.) meghatározottak szerint a Társaság tilalmi listát vezet. A Társaság kötelezi magát,

hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135735/2017

adatkezelés célja: ügyfélkezelés, direkt marketing

kezelt adatok köre: ügyfél neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, lakcím, nem, születési

dátum

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje: a társaság megszűnéséig vagy az érintett kérelmére történő törlésig

adattárolás módja: elektronikus

Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások

címzettjeit jelen Szabályzat tartalmazza.

Kiadványok értékesítése

adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a

megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása,

számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.

kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, cégnév, számlázási cím,

levelezési cím, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termékek/szolgáltatások,

a vásárlás értéke), a fizetési és szállítási mód, a direktmarketing célú megkereséshez adott

hozzájárulás ténye.

adatkezelés jogalapja: a az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

adattárolás határideje: a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok

esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően legalább 8 év.

adattárolás módja: elektronikus

Az adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások

címzettjeit jelen Szabályzat tartalmazza.

Rendezvények

adatkezelés célja: a jelentkezők, résztvevők nyilvántartása, egymástól való

megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés

dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, a vásárlói szokások

elemzése

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása


kezelt adatok köre: azonosítószám, név, telefonszám, e-mail cím, számlázási és postai cím, a

választott csomag, az érintett céljának, egyéb megjegyzésének szabad szavas leírása, hang,

fénykép és videófelvételek készítése.

Adattárolás határideje:

a jelentkező jelentkezésével vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a rendezvényre

jelentkezés napjától számítva 8 munkanap elteltével, illetve

a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében a felhasználó

hozzájárulásának visszavonásáig.

a befizetésekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. §

(2) bekezdésének megfelelően 8 év.

A rendezvényen való megjelenés esetén az érintett ráutaló magatartással valamint a jelen

adatvédelmi szabályzat elfogadásával önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény róla

fénykép- és/vagy videófelvétel készüljön és azt a Társaság nyilvánosságra hozza.

Nyilvánosságra hozatal:

a rendezvényeken készített felvételek megjelenhetnek a Társaság honlapjain, közösségi

oldalain, az általa kiadott könyvekben, CD-ken és DVD-ken.

A nyilvánosságra hozatal jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása.

A Társaság ügyféllevelezése

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen

tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken

kapcsolatba léphet Társasággal.

A Társasága beérkezett e-maileket és a honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött

üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, számítógépének IP címével és más, önként

megadott személyes adatával bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében

tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg.

Adattovábbítások

Az Érintett a jelen Adatkezelési szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy

az alábbi személyes adatai az alább meghatározott címzett felé továbbításra kerüljön:

8.1. Adatok köre: név, telefonszám, e-mailcím, lakcím, nem, születési dátum

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett

Adattovábbítás címzettje:

Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület.


2241 Sülysáp, Széchenyi utca 6.

Adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása

Az adattovábbítás célja: az Adatkezelő által végzett tevékenységhez kapcsolódó direct

marketing tevékenység

Időtartam: a marketing célú adatok kezelése a cél megvalósulásáig, illetve az érintett által

történő törlési kérelem elintézéséig tart

Adattovábbítás módja: elektronikus

Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására

az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: SalesAutopilot Kft.

címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.

cégjegyzékszáma: 01 09 286773

adatfeldolgozás célja: adatrögzítés

adatfeldolgozó neve: OTP Mobil Kft.

címe: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

cégjegyzékszáma: 01 09 174466

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay

Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


Megendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató bármely weboldalán OTP

Simple által biztosított fizetési módodt választ, úgy a Szolgáltatő a felhasználói adatbázisában

tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest,

Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre

az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlászási név, számlázási cím

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést

érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a

Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem


végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni

és megőrizni.

Adatbiztonsági szabályok érvényesülése

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi

intézkedéseket alkalmazza:

az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más

számára fel nem tárhatóak;

a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott

helyiségben helyezi el;

a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;

a Társaság adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan

helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát

bezárja;

a Társaság adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú

adathordozót elzárja;

amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt

dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza a Társaság.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az

alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

az adatkezelés során használt számítógépek a Társaság tulajdonát képezik, vagy azok fölött

tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a Társaság;

a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható

jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak

cseréjéről Társaság rendszeresen gondoskodik;

a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő

jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;

amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot

tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;

a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;

a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza

illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

A nyilatkozat megváltoztatása


A Társaság fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az

érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a

felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat

módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, a Társaság külön megkéri

az érintetti hozzájárulást.

Jelen szabályzatban nem meghatározott kérdések

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.

1. sz. melléklet

MINDEN ONLINE KAPCSOLATFELVÉTEL, BELEEGYEZŐ NYILATKOZATNÁL

Minden olyan felületen, ahol az érintett adatot adhat meg az Anima Musicae Kamarazenekar

Egyesület részére, a jelen szövegnek kell megjelennie.

 Megismertem és elfogadom a társaság adatvédelmi szabályait.

Privacy Policy

A. INTRODUCTION

1. The privacy of our website visitors is very important to us, and we are committed to safeguarding it. This policy explains what we do with your personal information.

2. Consenting to our use of cookies in accordance with the terms of this policy when you first visit our website permits us to use cookies every time you visit our website.

B. Credit

1. This document was created using a template from SEQ Legal (seqlegal.com) and modified by vpnMentor (www.vpnmentor.com)

C. How we collect your personal data The following types of personal information may be collected, stored, and used:

1. Information about your computer including your IP address, geographical location, browser type and version, and operating system

2. Information about your visits to and use of this website including the referral source, length of visit, page views, and website navigation paths.

3. Information that you enter when you register with our website, such as your email website.

4. Information that you enter when you create a profile on our website. For example, your name, profile pictures, gender, birthday, relationship status, interests and hobbies, educational details, and employment details.

5. Information that you enter in order to set up subscription to our emails and/or newsletters.

6. Information that is generated while using our website, including when, how often, and under what circumstances you use it.

7. Information relating to anything you purchase, services you use, or transaction you make through our website, which includes your name, address, telephone number, email address, and credit card details.

8. Information that you post to our website with the intention of publishing it on the internet.

9. Any other personal information you send to us.

D. Using Personal Information

Personal information submitted to us through our website will be used for the purposes specified in this policy or on the relevant pages of the website. We may use your personal information for the following:

1. Administering our website and business

2. Personalizing our website for you

3. Enabling your use of the services available on our website

4. Sending you goods purchased through our website

5. Supplying services purchased through our website

6. Sending statements, invoices, and payment reminders to you, and collecting payments from you.

7. Sending you on-marketing commercial communications

8. Sending you email notifications you have specifically requested.

9. Sending you our email newsletter if you signed up for it (you can unsubscribe at any time).

10.Sending you marketing communications relating to our business or the businesses of third parties which we think may be of interest to you.

11. Providing third parties with statistical information about our users.

12. Dealing with inquiries and complaints made by or about you relating to our website

13.Keeping our website secure and prevent fraud.

14.Verifying compliance with the terms and conditions governing the use of our website.

15. Other uses. If you submit personal information for publication on our website, we will publish and otherwise use that information in accordance with the license you grant us. Your privacy settings can be used to limit the publication of your information on our website and can be adjusted using privacy controls on the website. We will not, without your expressed consent, supply your personal information to any third party for their or any other third party’s direct marketing.

E. Disclosing personal information

We may disclose your personal information to any of our employees, officers, insurers, professional advisers, agents, suppliers, or subcontractors as reasonably necessary for the purposes set out in this policy. We may disclose your personal information to any member of our group of companies (this means our subsidiaries, our ultimate holding company and all its subsidiaries) as reasonably necessary for the purposes set out in this policy. We may disclose your personal information:

1. to the extent that we are required to do so by law;

2. in connection with any ongoing or prospective legal proceedings;

3. in order to establish, exercise, or defend our legal rights (including providing information to others for the purposes of fraud prevention and reducing credit risk);

4. to the purchaser (or prospective purchaser) of any business or asset that we are (or are contemplating) selling; and

5. to any person who we reasonably believe may apply to a court or other competent authority for disclosure of that personal information where, in our reasonable opinion, such court or authority would be reasonably likely to order disclosure of that personal information. Except as provided in this policy, we will not provide your personal information to third parties.

F. International data transfers

1. Information that we collect may be stored, processed in, and transferred between any of the countries in which we operate in order to enable us to use the information in accordance with this policy.

2. Information that we collect may be transferred to the following countries which do not have data protection laws equivalent to those in force in the European Economic Area: the United States of America, Russia, Japan, China, and India.

3. Personal information that you publish on our website or submit for publication on our website may be available, via the internet, around the world. We cannot prevent the use or misuse of such information by others.

4. You expressly agree to the transfers of personal information described in this Section F.

G. Retaining personal information

1. This Section G sets out our data retention policies and procedure, which are designed to help ensure that we comply with our legal obligations regarding the retention and deletion of personal information.

2. Personal information that we process for any purpose or purposes shall not be kept for longer than is necessary for that purpose or those purposes.

3. Without prejudice to article G-2, we will usually delete personal data falling within the categories set out below at the date/time set out below: a. personal data type will be deleted {ENTER DATE/TIME}; and b. {ENTER ADDITIONAL DATES/TIMES}.

4. Notwithstanding the other provisions of this Section G, we will retain documents (including electronic documents) containing personal data: a. to the extent that we are required to do so by law; b. if we believe that the documents may be relevant to any ongoing or prospective legal proceedings; and c. in order to establish, exercise, or defend our legal rights (including providing information to others for the purposes of fraud prevention and reducing credit risk).

H. Security of your personal information

1. We will take reasonable technical and organizational precautions to prevent the loss, misuse, or alteration of your personal information.

2. We will store all the personal information you provide on our secure (password- and firewall-protected) servers.

3. All electronic financial transactions entered into through our website will be protected by encryption technology.

4. You acknowledge that the transmission of information over the internet is inherently insecure, and we cannot guarantee the security of data sent over the internet.

5. You are responsible for keeping the password you use for accessing our website confidential; we will not ask you for your password (except when you log in to our website).

I. Amendments

We may update this policy from time to time by publishing a new version on our website. You should check this page occasionally to ensure you understand any changes to this policy. We may notify you of changes to this policy by email or through the private messaging system on our website.

J. Your rights

You may instruct us to provide you with any personal information we hold about you; provision of such information will be subject to the following:

1. the payment of a fee {ENTER FEE IF RELEVANT}; and

2. the supply of appropriate evidence of your identity ({ADJUST TEXT TO REFLECT YOUR POLICY for this purpose, we will usually accept a photocopy of your passport certified by a notary plus an original copy of a utility bill showing your current address}). We may withhold personal information that you request to the extent permitted by law. You may instruct us at any time not to process your personal information for marketing purposes. In practice, you will usually either expressly agree in advance to our use of your personal information for marketing purposes, or we will provide you with an opportunity to opt out of the use of your personal information for marketing purposes.

K. Third party websites

Our website includes hyperlinks to, and details of, third party websites. We have no control over, and are not responsible for, the privacy policies and practices of third parties.

L. Updating information

Please let us know if the personal information that we hold about you needs to be corrected or updated.

M. Cookies

Our website uses cookies. A cookie is a file containing an identifier (a string of letters and numbers) that is sent by a web server to a web browser and is stored by the browser. The identifier is then sent back to the server each time the browser requests a page from the server. Cookies may be either “persistent” cookies or “session” cookies: a persistent cookie will be stored by a web browser and will remain valid until its set expiry date, unless deleted by the user before the expiry date; a session cookie, on the other hand, will expire at the end of the user session, when the web browser is closed. Cookies do not typically contain any information that personally identifies a user, but personal information that we store about you may be linked to the information stored in and obtained from cookies. {SELECT ACCURATE PHRASING We use only session cookies / only persistent cookies / both session and persistent cookies on our website.}

1. The names of the cookies that we use on our website, and the purposes for which they are used, are set out below: a. we use Google Analytics and Adwords on our website to recognize a computer when a user {INCLUDE ALL USES THAT COOKIES ARE USED FOR ON YOUR SITE visits the website / track users as they navigate the website / enable the use of a shopping cart on the website / improve the website’s usability / analyze the use of the website / administer the website / prevent fraud and improve the security of the website / personalize the website for each user / target advertisements which may be of particular interest to specific users / describe purpose(s)};

2. Most browsers allow you to refuse to accept cookies—for example: a. in Internet Explorer (version 10) you can block cookies using the cookie handling override settings available by clicking “Tools,” “Internet Options,” “Privacy,” and then “Advanced”; b. in Firefox (version 24) you can block all cookies by clicking “Tools,” “Options,” “Privacy,” selecting “Use custom settings for history” from the drop-down menu, and unticking “Accept cookies from sites”; and c. in Chrome (version 29), you can block all cookies by accessing the “Customize and control” menu, and clicking “Settings,” “Show advanced settings,” and “Content settings,” and then selecting “Block sites from setting any data” under the “Cookies” heading. Blocking all cookies will have a negative impact upon the usability of many websites. If you block cookies, you will not be able to use all the features on our website.

3. You can delete cookies already stored on your computer—for example: a. in Internet Explorer (version 10), you must manually delete cookie files (you can find instructions for doing so at http://support.microsoft.com/kb/278835 ); b. in Firefox (version 24), you can delete cookies by clicking “Tools,” “Options,” and “Privacy”, then selecting “Use custom settings for history”, clicking “Show Cookies,” and then clicking “Remove All Cookies”; and c. in Chrome (version 29), you can delete all cookies by accessing the “Customize and control” menu, and clicking “Settings,” “Show advanced settings,” and “Clear browsing data,” and then selecting “Delete cookies and other site and plug-in data” before clicking “Clear browsing data.”

4. Deleting cookies will have a negative impact on the usability of many websites.

Copyright © 2010-2019, Anima Musicae Chamber Orchestra. All rights reserved. Created by: © Péter Váray
Photos by: © Balázs Pintér; Graphics by: © Péter Váray